• Years Of Membership

  Years Of Membership

  Users with badge: 0

  Awards for veteran members.
 • Community Moderator

  Community Moderator

  Users with badge: 0

  Helps ensure that all content and communications in the community are appropriate.
 • Được Xác Nhận

  Được Xác Nhận

  Users with badge: 0

  Huy hiệu dành cho người được cộng đồng xác nhận
 • Up/Down Voter

  Up/Down Voter

  Users with badge: 0

  Level 1:
  • Gained 50 khi "Vote"
  Level 2:
  • Gained 100 khi "Vote"
  Level 3:
  • Gained 200 khi "Vote"
  Level 4:
  • Gained 500 khi "Vote"
  Level 5:
  • Gained 1,000 khi "Vote"
 • Content Author

  Content Author

  Users with badge: 0

  Level 1:
  • Gained 50 khi "Publishing Content"
  Level 2:
  • Gained 100 khi "Publishing Content"
  Level 3:
  • Gained 200 khi "Publishing Content"
  Level 4:
  • Gained 500 khi "Publishing Content"
  Level 5:
  • Gained 1,000 khi "Publishing Content"
 • Quiz Maker

  Quiz Maker

  Users with badge: 1

  Publish first quiz
 • Poll Maker

  Poll Maker

  Users with badge: 0

  Publish first poll
 • Người viết bài

  Người viết bài

  Users with badge: 4

  Có bài viết đầu tiên